محصولات قابل ارائه به صنایع خودروسازی

لیست تست های متداول در صنایع خودرو سازی:اندازه گیری فام و شید رنگ : در این گروه از رنگ با توجه به حساسیت بالای بحث فام و تقسیم بندی های دو گانه سالید و متالیک به صورت کاملا تخصصی از دستگاه های اسپکتروفتومتر(ASTM D 2244,DIN 5033) با قابلیت اندازه گیری و مقایسه در زوایای مختلف …

محصولات قابل ارائه به صنایع خودروسازی ادامه »